Husk_kreditering_ved_bruk_av_bilder@_Fot

Ledig Stilling!

Kom og bli med i YSS symjeklubb!

Symjeskulekoordinator

 

Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb (YSSS) er ein klubb for kommunane på Ytre Søre Sunnmøre; Hareid, Herøy, Sande og Ulstein. YSSS ynskjer å gi eit tilbod til alle som likar å vere i vatn, både dei som vil konkurrere aktivt og dei som vil symje for å trene og ha det kjekt.

 

YSSS er for tida i vekst og medlemstalet har dobla seg siste par åra. Vi opplever no stor etterspurnad for symjekurs og er opptatt av å skape gode rammer for deltakarane på kurs og alle føresette – legge til rette for meistring, tryggleik og fellesskap.

 

I 2021 gjennomførte vi 30 kurs og hadde over 260 deltakarar på kurs, dette i stor grad gjort på dugnad. For å vidareutvikle aktivitet, sikre kontinuitet og profesjonell drift ynskjer vi no å rekruttere ein Symjeskulekoordinator i ei inntil 30% stilling for å bygge bru mellom kursaktiviteten vår og det strategiske arbeidet i Styret i YSSS.

 

Arbeidsoppgåver:
 • Dagleg drift av YSSS Symjeskule;

 • Planlegge, koordinere og følge opp kursaktivitet på alle lokasjonar (Ulstein, Hareid, Herøy);

 • Overordna ansvar for førebuing og gjennomføring av kurs frå annonsering, betaling, kommunikasjon med deltakarar, instruktørteam og føresette;

 • Rekruttering, kommunikasjon, koordinering, planlegging og oppfølging av instruktørar, inkludert å legge til rette, gi råd og følgje opp instruktørutdanning, oppfølging mht politiattestar, utbetaling av honorar, osb;

 • Vere oppdatert på retningslinjer og nyheiter i Norges Svømmeskole og Norges Svømmeforbund;

 • Dialog med flyktningtenesta i relevante kommunar for planlegging og tilpasning av kurs;

 • Etablere tettare dialog med skulekontora i relevante kommunar for potensielt samarbeid;

 • Etablere og kommunisere rutiner for Symjeskulen, inkl avvikshandtering, risikovurdering, timeføring etc,

 • Stille som instruktør/trenar ved behov;

 • Oversikt over utstyrsbehov, planlegge for innkjøp.;

 • Søke relevante støtteordningar i dialog med Styret;

 • Budsjettplanlegging og rapportering til Styret i YSSS

 • Opparbeide kjennskap til systema som nytta til ei kvar tid (tryggivann.no, spond);

 • Skape tryggleik og trivsel, inkludere og sikre at alle blir godt ivaretatt.

 

Kvalifikasjonar:
 • Blid og serviceinnstilt, trivs ilag med andre mennesker,

 • Du er ansvarsfull, strukturert og kan jobbe både på lag og sjølvstendig,

 • Du respekterer og motiverer andre, er ein lagspelar og skaper effektive samarbeidsforhold,

 • Du ser moglegheiter, er fleksibel og løysingsorientert,

 • Du meistrar norsk muntleg og skriftleg,

 • God kjennskap og forståing for digitale verktøy,

 • Erfaring med leiing/prosjektleiing, budsjettoppfølging er ein fordel,

 • Sertifikat for bil og tilgong til bil,

 

 

Vi tilbyr:
 • Spennande moglegheiter i ein ung klubb i sterk vekst,

 • Eit solid, erfarent, og dedikert team av ressurspersonar,

 • Gratis instruktørutdanning, inkludert fyrstehjelp og livredning,

 • Lønn etter avtale,

 

Syns du dette høyres spennande ut, har lyst å bidra inn ei ein ung klubb i sterk vekst, brenn for at born og unge skal bli trygge i vatn og framtidige livreddarar? Send ein søknad med CV til nestleiar@ysss.no med kopi til styreleiar@ysss.no innan 28. Februar 2022.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på nestleiar@ysss.no.